Algemene voorwaarden

Harrisdistillery.nl hierna te noemen:

Harrisdistillery.nl

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Harrisdistillery.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Harrisdistillery.nl en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Harrisdistillery.nl en een consument waarop Harrisdistillery.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Harrisdistillery.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen
1. Alle prijzen op de website van de Harrisdistillery.nl staan zowel inclusief als exclusief het huidig geldende BTW tarief.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Harrisdistillery.nl onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Harrisdistillery.nl heeft het recht om de consument,voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.
3. De producten van Harrisdistillery.nl worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4. Indien de consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Harrisdistillery.nl alsmede de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
5. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Harrisdistillery.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Harrisdistillery.nl is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Harrisdistillery.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Harrisdistillery.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Harrisdistillery.nl anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Harrisdistillery.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Harrisdistillery.nl op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Harrisdistillery.nl. Bij Acceptatie ontvangt de consument een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.
2. Harrisdistillery.nl is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Harrisdistillery.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst
1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.
2. De consument is gerechtigd om de bestelling binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden op Harrisdistillery.nl. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Harrisdistillery.nl behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Artikel 7 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Harrisdistillery.nl.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Harrisdistillery.nl hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Opgegeven levertijden van Harrisdistillery.nl zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Harrisdistillery.nl u dat via E-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Harrisdistillery.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Harrisdistillery.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Harrisdistillery.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Harrisdistillery.nl ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8 Garantie
1. Harrisdistillery.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Harrisdistillery.nl.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Harrisdistillery.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Harrisdistillery.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Harrisdistillery.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Harrisdistillery.nl te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Harrisdistillery.nl, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Harrisdistillery.nl in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 9 Monsters en modellen
1. Indien door Harrisdistillery.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Harrisdistillery.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Harrisdistillery.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Harrisdistillery.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Harrisdistillery.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Harrisdistillery.nl en op de wijze zoals door Harrisdistillery.nl aangegeven.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Prijsverhoging
1. Indien Harrisdistillery.nl met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Harrisdistillery.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 15 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.
2. Harrisdistillery.nl is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.
3. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00
4. Indien Harrisdistillery.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart Harrisdistillery.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien consument aan Harrisdistillery.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Harrisdistillery.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Harrisdistillery.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Harrisdistillery.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Harrisdistillery.nl, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Harrisdistillery.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Harrisdistillery.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Harrisdistillery.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien door Harrisdistillery.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Harrisdistillery.nl jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Harrisdistillery.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Harrisdistillery.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Harrisdistillery.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Harrisdistillery.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Harrisdistillery.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Harrisdistillery.nl worden daaronder begrepen.
3. Harrisdistillery.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Harrisdistillery.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover Harrisdistillery.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Harrisdistillery.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Harrisdistillery.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Harrisdistillery.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Harrisdistillery.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

HarrisDistillery webshop is een onderdeel van

Tasting Company
Buitendams 519
3371BK Hardinxveld-Giessendam

KVK: 61300861
BTW: NL002026894B41

This post is also available in: Engels